Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Tính ưu việt của Đấng Christ: Sự gần gũi than mật với Chúa Giê-xu Christ là tối quan trọng, và tất cả những gì chúng tôi làm phải bắt nguồn từ sự sống của chúng tôi trong Chúa Giê-xu Christ và sự sống của Ngài trong chúng tôi.
Mối quan hệ Đời sống đến Đời sống: Chúng tôi coi trọng tiến trình cam kết những mối quan hê cá nhân với nhau cho mục đích truyền giảng Phúc âm và môn đệ hóa.
Đồng đội: Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi làm việc cùng nhau trong đồng đội để nhân rộng lên những gì Ngài muốn thực hiện thông qua chúng tôi.
Sinh trưởng các thế hệ thuộc linh: Mục tiêu của quá trình môn đệ hóa là sinh sôi nảy nở thuộc linh cho đến các thế hệ thứ 3, thứ 4 và hơn thế nữa.
CBMC được dựa trên tập hợp các giá trị cốt lõi đơn giản nhưng sâu sắc nầy. Chúng được xem như là các nguyên tắc hướng dẫn không lay chuyển để hướng dẫn chúng tôi. Để giải thích thêm giá trị cốt lõi của chúng tôi, xin đọc them dưới đây.
Tính ưu việt của Đấng Christ: Sự gần gũi với Chúa Giê-xu là tối quan trọng, do vậy chúng tôi nhận ra rằng mục vụ chảy thông qua các nhà lãnh đạo thuộc linh, là những người tận hiến cho Đấng Christ và cho sự cầu nguyện. Tất cả những gì chúng tôi làm phải bắt nguồn từ sự sống của chúng tôi trong Chúa Giê-xu và sự sống của Ngài trong chúng tôi. "Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em là niềm hy vọng của vinh quang. Chúng tôi rao giảng về Ngài, khuyên và giảng dạy tất cả mọi người với tất cả sự khôn ngoan, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ “(Cô-lô-se 1:27-28).

Mối quan hệ Đời sống đến Đời sống: Chúng tôi coi trọng tiến trình cam kết những mối quan hê cá nhân với nhau cho mục đích truyền giảng Phúc âm và môn đệ hóa. Phao-lô nói về hội thánh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:8, “ Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ cho anh em không những Tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao.
 
 Cũng như Phao-lô chia sẻ cuộc sống của mình với Ti-mô-thê vì lợi ích của phúc âm, chúng tôi tin rằng trong việc xây dựng mối quan hệ theo thứ tự mà chúng ta có thể chia sẻ cuộc sống của chúng ta với những người đang có nhu cầu, chăm sóc cho họ tận tụy nhiều thời gian vì lợi ích của phúc âm.
 
Đồng đội: Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi làm việc cùng nhau trong đồng đội để nhân rộng lên những gì Ngài muốn thực hiện thông qua chúng tôi.
Hai hay nhiều người hiệp lại với một nổ lực ra ngoài sẽ sinh ra một đội có điểm nhấn quan trọng là mối quan hệ và sứ mệnh.

Sứ mệnh ủa chúng tôi là đến với con người trọn vẹn. Chúng tôi tìm cách giúp đỡ người chồng và người vợ. Điều này cần thiết để có được một mối quan hệ tăng trưởng nhằm duy trì một mục vụ có kết quả. “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình……. một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt” (Truyền đạo 4:9,12).
 
Sinh trưởng các thế hệ thuộc linh: Mục tiêu của quá trình môn đệ hóa là sinh sôi nảy nở thuộc linh cho đến các thế hệ thứ 3, thứ 4 và hơn thế nữa.

Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trong 2Ti-mô-thê 2:2, “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác”. Chúng tôi cố gắng thực hiện lời hứa của Chúa trong Ê-sai 60:22 “ Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó !”
QC trang tintuc 3 THANG UY TRADING QC su kien 2 QC nha khoa tin tuc My Career Tintuc QC su kien tin tuc 3 QC may khuyet tan QC trang trong 1