CUỘC ĐỜI VÀ TIỀN BẠC CẢ HAI ĐỀU THUỘC CHÚA

Cả hai điều có sứ mệnh và cần sử dụng đúng cho một mục đích thiên thượng của Đức Chúa Trời…Đức Chúa Trời ban cho bạn tài chính để phục vụ Ngài bằng tất cả tình yêu mà bạn có – đừng chia sẻ tình yêu cao đẹp đó để yêu mến tiền bạc vì nó chỉ là một trong số những phước hạnh nhỏ bé đến từ Đức Chúa Trời.

“Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” – 1 Ti-mô-thê 6:10

Hãy để “cuộc đời” yêu mến “Đấng Ban Cho” – đừng yêu “của ban”.

“Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” – Thi Thiên 23:6

QC trang tintuc 3 THANG UY TRADING QC su kien 2 QC nha khoa tin tuc My Career Tintuc QC su kien tin tuc 3 QC may khuyet tan QC trang trong 1